REGULAMIN

Szanowny Kliencie,

Po otrzymaniu zamówionego Produktu/Towaru należy przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, a w razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Prosimy o przestrzeganie zaleceń producenta i lekarza lub farmaceuty, co do formy i sposobu stosowania zakupionego Produktu/Towaru.

Apteka oferuje Klientom możliwość kontaktu telefonicznego w sprawie złożonych zamówień pod numerem +48 504 166 699 w godzinach 8-16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przez dwie godziny po ustalonych godzinach dostaw w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania Produktu/Towaru będącego przedmiotem sprzedaży wysyłkowej (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

W razie potrzeby, Pacjent może zasięgnąć porady farmaceuty w aptece stacjonarnej 24 h na dobę przy ul. Mokotowskiej 12 w Warszawie, pod numerem tel. +48 504 166 699 lub +48 22 622 36 36 lub pisząc na adres e-mail [email protected].

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

Sprzedaż detaliczna Produktów/Towarów za pośrednictwem sieci internetowej i stron internetowych o adresie apteka24h.com.pl (zwanej dalej stroną www) prowadzona jest przez panią Joannę Nałęcz-Mroczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Apteka przy Placu Zbawiciela wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Mokotowska 12, 00-640 Warszawa, NIP 5211821363, REGON 015219280, adres poczty elektronicznej: [email protected], zwaną dalej Apteką. Złożenie zamówienia na Produkty/Towary oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem strony www odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2 OFERTA

1. Wszystkie Produkty/Towary oferowane przez Aptekę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

2. Apteka prowadzi obrót detaliczny, nie prowadzi obrotu hurtowego, nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży leków na receptę, a realizacja zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Wszystkie użyte na stronie www nazwy Produktów/Towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów.

4. Zamówione w Aptece Produkty/Towary dostarczamy w sposób i w cenie wskazanej w zakładce „Dostawa” na stronie www.

5. Za zamówione w Aptece Produky/Towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w zakładce „Płatności” na stronie www.

6. Zawartość strony www, w szczególności układ strony, treści, grafika, logo, zdjęcia a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia twórców i autorów.

7. Opisy Produktów/Towarów znajdujące się na stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.

8. Do Produktu/Towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

9. W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Aptece Produktów/Towarów Kupujący może skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] bądź telefonicznie pod nr telefonu +48 504 166 699.

10. Ceny Produktów/Towarów na stronie www są podane w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

11. Ceny Produktów/Towarów na stronie www oraz oferowany asortyment mogą się różnić od oferty apteki stacjonarnej.

12. Apteka zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość Produktów/Towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

13. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych Produktów/Towarów lub grup asortymentowych.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

1. W celu złożenia zamówienia na Produkty/Towary oferowane przez Aptekę na stronie www Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.

2. Warunkiem przyjęcia przez Aptekę otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) Kupującego, adres Kupującego, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres Kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia. Apteka oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

3. Wybór opcji „Potwierdzam zamówienie.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane Produkty/Towary oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji- zamówienie nie może zmienić zawartości oraz/lub zostać połączone z innym zamówieniem.

4. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Apteką a Klientem umowa dotycząca zakupu od Apteki przez Klienta Produktów/Towarów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.

6. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Aptece produkty oraz dostawę w terminie 5 (pięć) dni od dnia wysłania zamówienia do Apteki. W przypadku braku zaksięgowania płatności, po upływie tego terminu- zamówienie zostanie anulowane.

7. Przygotowanie zamówienia i wysyłka Produktów/Towarów następuje nie później niż w ciągu 7 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:

- zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego;

- złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem.

8. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach:

- formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych;

- towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu zamówienia;

- istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane, mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu pozaaptecznego;

- zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

9. Jeżeli Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie Produktu/Towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za brakujący/uszkodzony towar.

10. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

11. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Aptekę, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

12. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na stronie www. W celu utworzenia konta należy: wypełnić krótki formularz podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło składające się z min. 6 znaków oraz zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ”Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”. Konto w Aptece zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie na wniosek Właściciela złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Apteka usunie konto w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wniosku od Klienta.

§4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony Produkt/Towar i przesyłkę w jeden z dostępnych sposobów; kartą kredytową; szybkim przelewem internetowym (DotPay) lub „za pobraniem” tzn. przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej DHL. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji DotPay lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Apteka może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie. Nr konta bankowego Apteki znajduje się w zakładce Podsumowanie zamówienia w opcji Zapłać przelewem.

2. Zamówiony przez Kupującego Produkt/Towar Apteka wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, bądź przygotowuje do odbioru osobistego w Aptece przy Placu Zbawiciela przy ul. Mokotowskiej 12 w Warszawie.

3. Kupujący w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.

4. Produkty/Towary wysyłane przez Aptekę za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL zostają doręczone w przeciągu 1 dnia roboczego od dnia nadania.

5. Kupujący uiszcza koszty dostawy przesyłki według cennika umieszczonego na stronie www w zakładce „Dostawa”.

6. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

7. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej DHL- Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub dostarczona jest w foliopaku DHL należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

8. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie lub dostarczenie w foliopaku DHL, Apteka ponownie wyśle Kupującemu zamówione Produkty/Towary w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.

9. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego Produktu/Towaru, Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

10. Produkty lecznicze nie są dostarczane za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o., Ruch S.A. oraz kurierem DHL. Wysyłka Produktu leczniczego odbywa się warunkach zapewniających jakość Produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo stosowania – art. 68 ust 3k ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211 t.j.), co stanowi podstawę do ograniczenia wyboru Dostawcy w trakcie składania zamówienia.

11. Produkty lecznicze można odebrać osobiście w aptece stacjonarnej mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 12.                            Towar należy odebrać w ciągu 7 dni.

§ 5 REKLAMACJE

1. Apteka zobowiązana jest dostarczyć/wydać Kupującemu Produkty/Towary niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych Produktów/Towarów niepełnowartościowych, które klient zamówił z pełną świadomością. W razie niezgodności Produktu/Towaru z umową Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Apteka przy Placu Zbawiciela, ul. Mokotowska 12, 00-640 Warszawa.

2. Reklamacje dotyczące brakujących Produktów/Towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane Produkty/Towary. Prosimy również o zachowanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.

4. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem Produktu/Towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Aptekę, która niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt/Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Apteka nie wymieni Produktu/Towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany Produktu/Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.

5. Kupujący, po ustawowym terminie przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych Produktów/Towarów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru.

6. Jeżeli otrzymane Produkty/Towary mają wady, Kupujący może także żądać wymiany na Produkty/Towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Apteka wymieni Produkty/Towary wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu/Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorcą, Apteka może odmówić wymiany Produktu/Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki wraz z wypełnionym „Protokołem Reklamacji Produktu/Towaru” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Przesyłkę należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA TOWARU” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka przy Placu Zbawiciela, Dział Reklamacji, ul. Mokotowska 12, 00-640 Warszawa.

8. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Aptekę (karton + wypełnienie).

9. Apteka ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.

10. Reklamowane Produkty/Towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Apteka niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

11. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia Produktu/Towaru z winy Kupującego, Apteka nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za Produkt/Towar.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Apteki, Apteka zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych Produktów/Towarów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość”, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej [email protected] lub pisemnie na adres Apteka przy Placu Zbawiciela, ul. Mokotowska 12, 00-640 Warszawa.

3. Zwrot Produktów/Towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Produktów/Towarów przed jego upływem.

4. Zwrócone Produkty/Towary Apteka przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Kupujący przesyła Produkty/Towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym Oświadczeniem o Odstąpieniu od Umowy.

6. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktów/Towarów do Apteki.

7. Wszelkie zwracane Produkty/Towary należy opatrywać informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka przy Placu Zbawiciela, ul. Mokotowska 12, 00-640 Warszawa.

8. Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane Produkty/Towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania odsyłanych Produktów/Towarów do Apteki lub dostarczenia przez kupującego dowodu ich przesłania do Apteki.

9. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Aptekę (karton + wypełnienie). Zwracane Produkty/Towary przesłane w kopertach, w tym w kopertach bąbelkowych nie będą przyjmowane.

10. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów,

-w których przedmiotem umowy są Produkty/Towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia;

-w których przedmiotem umowy są Produkty/Towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

11. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późn. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne– jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

– diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób;

– diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia;

– badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych;

– regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.

§ 7 OCHRONA DANYCH

1. Apteka gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Apteka zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana Regulaminu:

1.1. Apteka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

1.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże Kupującego (usługobiorcę), jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący (usługobiorca) został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych- Kupujący (usługobiorca) będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

1.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących (usługobiorców) będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

1.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy Prawa Polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz o Odpowiedzialności za Szkodę Wyrządzoną przez Produkt Niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2