POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SKLEPU www.apteka24h.com.pl

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.apteka24h.com.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i

technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. 2020, poz. 344.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). 

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

III. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

IV. Polityka cookies

V. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

1.Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.www.apteka24h.com.pl jest Apteka przy Placu Zbawiciela, z

siedzibą w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 12, 00-640 Warszawa, o numerze NIP: 5211821363, REGON: 015219280.

Miejsce prowadzenia działalności oraz adres korespondencyjny to: Apteka przy Placu Zbawiciela, 00-640, Warszawa ulica Mokotowska 12, na podstawie

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o numerze: WIF.Z-97/2002 wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w

Warszawie.

2.Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane

przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem

lub zniszczeniem. Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora,

przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

3.Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności.

4.Administrator przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

5.Dostęp do danych osobowych użytkowników sklepu internetowego ma administrator lub wybrani pracownicy administratora, z zastrzeżeniem ustępu 7.

6.Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

7.Administrator ani podmioty wskazane w ustępie 5. nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom,

chyba że dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

8.Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób

niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

9.Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje

zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w

przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem

bezpośrednim własnych produktów.

 

II. Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

1.Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

b) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

c) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na

żądanie osoby, której dane dotyczą,

d) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów

realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie

usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu

prowadzonej działalności gospodarczej.

2.Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów;

b) dostawa produktów i obsługa reklamacji;

c) obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;

d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień;

e) marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez użytkownika.

3.Administrator przetwarza następujące dane użytkowników:

a) imię;

b) nazwisko;

c) adres do dostawy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj);

d) adres na fakturze (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj);

e) adres e-mail;

f) numer telefonu;

g) nazwa firmy – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami;

h) numer NIP – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami.

4.Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.

5.Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika serwisu.

6.Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta, wybranemu przewoźnikowi.

7. Administrator danych osobowych informuje, że każdy klient Sklepu internetowego ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych

osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być

przez klienta cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed je

j wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją

wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO.

 

8. Dane użytkowników Sklepu internetowego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane te nie są przekazywane poza

Europejski Obszar Gospodarczy.

III Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

1.Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a

zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo

usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały

zebrane.

3.Żądania określone w ustępie 2 można zgłaszać administratorowi poprzez e-mail: [email protected], lub drogą pocztową na adres:

Apteka przy Placu Zbawiciela ul. Mokotowska 12, 00-640 Warszawa.

4.Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika serwisu bez zbędnej zwłoki.

5.Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w

dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

 

IV Polityka cookies

1.Sklep korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również "ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej sklepu.

2.Pliki wskazane w ustępie 1 pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

3.W ramach Sklepu internetowego stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

a) cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu

samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika;

b) cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub

zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;

c) cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela sklepu (administratora);

4.Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

c) zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu;

d) utrzymywania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

e) dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkowników;

f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkowników;

g) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i

zawartości.

5.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

6.Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji

użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

7.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu

końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także

automatyczne blokowanie plików cookies.

8.Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej sklepu.

9.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania

serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

10.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania;

b) czas wysłania odpowiedzi;

c) nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik;

f) informacje o przeglądarce użytkownika;

g) informacje o adresie IP użytkownika.

11.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

12.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

13.W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.

14.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach

internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

15. Witryna Sklepu internetowego może zawierać także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. Facebook,

Instagram), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych

stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby

Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony

i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

V Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Rozporządzenia

RODO oraz Kodeksu cywilnego.

2.Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres: [email protected],

3.Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności sklepu.

4.Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta, będącego jednocześnie Konsumentem lub

Konsumentem-Przedsiebiorcą, o którym mowa w regulaminie Sklepu internetowego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5.Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki

prywatności Sklepu internetowego. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu.

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem

zmian.

6.Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie

14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

7.Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.